Komt u als huisbezitter in de financiële problemen, dan zijn er allerlei partijen waarmee u in aanraking kunt komen. Bij welke organisaties kunt u terecht voor hulp of advies?

In deze sectie vindt u een overzicht van de verschillende organisaties.

nbb_foto_174450_650x487-23

Met wie heeft u direct te maken?

Nederland kent bijna 40 verschillende geldverstrekkers die hypotheken aanbieden. Onder hen bijvoorbeeld banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Als u verwacht de hypotheeklasten niet meer te kunnen betalen, of het is inmiddels al zover, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw hypotheekverstrekker. Hoe eerder u uw situatie bespreekt, des te meer mogelijkheden een hypotheekverstrekker heeft om samen met u naar een duurzame oplossing te zoeken. Hoe eerder hoe beter!

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een borgstelling voor leningen tot maximaal € 265.000,- en is primair een vangnet voor het geval dat door een life event (relatiebeëindiging, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid) een verkoop van een woning onvermijdelijk wordt. U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van oplossingen, maar NHG denkt in zulke life event situaties met u mee en kijkt samen met uw hypotheekverstrekker of u geholpen kunt worden de hypotheek weer betaalbaar te maken. Mogelijk kunt u hierdoor uw woning behouden en kan een verkoop met verlies worden voorkomen. Blijkt verkoop uiteindelijk toch de enige optie en is de opbrengst van uw woning lager dan de uitstaande hypotheek, dan kan NHG u deze restschuld kwijtschelden.

Heeft u vragen over de Nationale Hypotheek Garantie, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Service & Advies, via de Consumentenlijn: (0900) 11 22 393 (€ 0,90 per gesprek + gebruikelijke gesprekskosten). Wilt u een schriftelijke vraag stellen met betrekking tot de regelgeving (Voorwaarden en Normen) van de Nationale Hypotheek Garantie? U kunt dan op de website www.nhg.nl een contactformulier invullen.

Wanneer uw woonlasten ineens te hoog worden, bijvoorbeeld omdat u plotseling uw baan verliest, kunt u als huiseigenaar misschien bijzondere bijstand van uw gemeente krijgen in de vorm van de Woonkostentoeslag. Bij uw eigen gemeente kunt u informeren naar de Woonkostentoeslag.

Een hypotheek wordt niet bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) geregistreerd wanneer u deze afsluit. Hypotheekverstrekkers melden wel betalingsachterstanden van meer dan 120 dagen bij BKR. Op het moment dat u de volledige achterstand bent ingelopen, blijft de herstelregistratie nog 5 jaar zichtbaar in het systeem van BKR.

Dient uw hypotheekverstrekker een verliesdeclaratie (van de restschuld) in bij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verstrekker van NHG), dan is de hypotheekverstrekker verplicht dit bij BKR te melden. Ook wanneer de restschuld wordt kwijtgescholden blijft de registratie nog 5 jaar zichtbaar in het systeem van BKR. Kijk op www.bkr.nl voor meer informatie.

De Belastingdienst heeft verschillende informatie met betrekking tot hypotheken op haar website staan.

Via de Belastingdienst kunt u als huiseigenaar gebruik maken van de mogelijkheid renteteruggaaf per maand te laten storten. Heeft u tijdelijk dubbele woonlasten? De hypotheekrente is onder voorwaarden voor beide woningen aftrekbaar.

Heeft u een restschuld, dan mag u voor die restschuld nog maximaal 15 jaar na de verkoopdatum de betaalde rente en financieringskosten aftrekken.

Heeft u betalingsproblemen, schulden of geen overzicht meer over uw financiën, probeer dan eerst zelf de situatie op orde te krijgen. Op www.zelfjeschuldenregelen.nl, dat is ontwikkeld door het Nibud en de NVVK, vindt u meer informatie en een stappenplan om naar een oplossing toe te werken.

Komt u er zelf niet uit, dan kunt u zich melden bij uw gemeente voor (gratis) schuldhulpverlening. De gemeente is vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verantwoordelijk voor de uitvoering van schuldhulpverlening voor haar inwoners. De gemeente verwijst u vervolgens door naar de juiste afdeling binnen de gemeente, of naar een externe partij die voor de gemeente de schuldhulpverlening uitvoert. In bijna alle gemeenten voert een NVVK-lid (een deel van) de schuldhulpverlening uit. Na een inventarisatie van de (financiële) situatie zal bekeken worden of schuldhulpverlening mogelijk is en in welke vorm: een betalingsregeling (100% betaling), herfinanciering (schuld wordt overgenomen door de kredietbank) of een minnelijke schuldregeling (een voor zowel de schuldenaar als voor de schuldeiser vrijwillige schuldregeling, waarbij de schuldhulpverlener een betalingsvoorstel voor de totale schuldenlast tegen finale kwijting doet aan alle schuldeisers en schuldeisers hiermee akkoord gaan).

Heeft u zich bij een NVVK-lid gemeld voor schuldhulpverlening, dan bestaat er voor u de mogelijkheid om gebruik te maken van Schakel!; een samenwerkingsafspraak tussen de NVVK-leden en de zes grootste hypotheekverstrekkers. Na uw toestemming kan uw schuldhulpverlener uw situatie met uw hypotheekverstrekker bespreken om binnen de beschikbare mogelijkheden een duurzame oplossing te zoeken. Daarbij geldt: hoe eerder een probleem besproken wordt, hoe meer oplossingsmogelijkheden een hypotheekverstrekker kan bieden.

Kijk hier waar u terecht kunt.

Meerdere partijen kunnen u adviseren over wat te doen bij betalingsproblemen of een dreigende restschuldsituatie.

Individueel advies

Voor individueel advies over uw hypotheek kunt u terecht bij uw eigen hypotheekverstrekker. Advies kunt u ook inwinnen bij een financieel adviseur (zie www.seh.nl) of tussenpersoon. Een budgetadviseur kan u helpen bij het in kaart brengen van uw financiën en het op orde houden ervan (ook hypotheekverstrekkers en de schuldhulpverlening maken gebruik van budgetcoaches of budgetbeheer). Uw makelaar voorziet u van advies als het gaat over de verkoop van de woning.

Bent u lid van Vereniging Eigen Huis (VEH)? Op de website van VEH vindt u een schat aan informatie over alles wat komt kijken bij het hebben van een eigen huis en leden kunnen gebruik maken van extra service.

Algemene informatie

Algemene informatie over bijvoorbeeld het op orde hebben van uw geldzaken, de verschillende hypotheekvormen die worden aangeboden en restschuld vind u op de website van de Consumentenbond, het Nibud en Wijzer in geldzaken.

Wie zijn op afstand betrokken?

Meerdere organisaties waarmee u als huiseigenaar direct te maken kunt hebben, zijn verenigd in koepelorganisaties. Deze organisaties treden vaak op als belangenbehartiger. Denk aan de Nederlandse Vereniging van Banken (DNB), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Verbond van Verzekeraars, Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren en de Federatie Opvang.

Op afstand is ook een aantal toezichthoudende instanties in meer of mindere mate betrokken. Het gaat om de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB).

Heeft u een klacht over uw geldverstrekker? Op de site van de AFM leest u hoe u een melding kunt maken.

De overheid heeft de afgelopen jaren verschillende maatregelen getroffen met betrekking tot hypotheekregels. Sinds 1 januari 2013 moet bijvoorbeeld annuïtair afgelost worden op nieuwe hypotheekleningen. Voor de hoogste belastingschijf geldt dat de maximale hypotheekrenteaftrek jaarlijks een half procent omlaag. Klik hier voor een overzicht van alle nieuwe regels.